Programmering:

INDV Individuelle Datenverar-
beitungs- und Vertriebs GmbH

Moritzhöfen 8b
D-95447 Bayreuth
Tlf: +49 (0) 921 787776 0
Faks: +49 (0) 921 787776 99


Internet: www.indv.de

Momsnr.: DE161945958
Foretaksregisteret i Bayreuth
HRB: 2589

CMS

Riegg & Partner intercorp. GmbH

Kulmbacher Straße 38-40
D-95512 Neudrossenfeld
Tel. +49 (0) 9203 996 0
Fax +49 (0) 9203 686 433

www.intercorp.de

Grafik/Layout:

Sternsdorff Werbeagentur GmbH

Nibelungenstraße 32
D-95444 Bayreuth
Tel. +49 (0) 921 1627 040
Fax +49 (0) 921 1627 0410

www.sternsdorff.eu

Ansvarsfraskrivelse

1. Innholdet i Internett-tilbudet

McRent gir ingen garanti for de aktuelle opplysningenes gyldighet, riktighet, fullstendighet eller kvalitet. Ansvarskrav mot McRent som gjelder materielle og immaterielle skader, og som er forårsaket ved bruk eller ikke-bruk av de tilgjengelige opplysningene eller ved bruk av feilaktige og ufullstendige opplysninger, er prinsipielt sett utelukket hvis ikke det kan påvises at McRent har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. 
Alle tilbud er uforbindtlig og uforpliktende. McRent forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, utvide, slette eller tidvis eller endelig å innstille offentliggjøringen av deler av sidene eller hele tilbudet uten særskilt kunngjøring. 

2. Henvisninger og lenker

Ved direkte eller indirekte henvisninger til tredjeparts sider på Internett ("lenker") som er utenfor ansvarsområdet til McRent, har opphavspersonen bare erstatningsplikt hvis denne har kjennskap til innholdet og hvis det ville være teknisk mulig og rimelig for denne å hindre bruken av det hvis innholdet var ulovlig. 
McRent erklærer hermed uttrykkelig at det på det tidspuktet lenken ble opprettet, så vidt McRent vet, ikke fantes ulovlig innhold på de sidene som det var lenke til. McRent har ingen innflytelse på nåværende og fremtidig layout, innhold eller opphavsrett til sidene som det er lenke/kobling til. Derfor tar McRent hermed uttrykkelig avstand fra alt innhold på de sidene som det er lenke/kobling til som er endret etter at lenkene ble opprettet. Dette gjelder for alle lenker og henvisninger som er opprettet innen eget Internett-tilbud, og for tredjepartsregistreringer i gjestebøker, diskusjonsforum og e-postlister konfigurert av opphavspersonen. Når det gjelder ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og særlig skader som oppstår som følge av bruken eller ikke-bruken av den slags tilgjengelig informasjon, er det bare tilbyderen av siden som det ble henvist til, og ikke den som via lenker bare henviser til den aktuelle siden, som er ansvarlig.

3. Opphavsrett og varemerker

I alle publikasjoner prøver McRent å ta hensyn til opphavsretten til de benyttede grafene, lyddokumentene, videosekvensene og tekstene og benytte egne sammenstilte grafer, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller bruke lisensfrie grafer, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.
Alle logoer og varemerker i Internett-tilbudet som er nevnt og eventuelt beskyttet gjennom tredjepersoner, skal på alle måter følge bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lov om varemerker og tilknyttede merker og eierrettighetene til de aktuelle registrerte eierne. Bare på grunnlag av navns nevnelse kan man ikke trekke den slutningen at logoer ikke er beskyttet via rettighetene til tredjepersoner!
Opphavsretten til publiserte objekter sammenstilt av McRent selv vil bare forbli hos McRent. Mangfoldiggjøring eller bruk av slike grafer, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig samtykke fra McRent.

4. Databeskyttelse

Hvis Internett-tilbudet gir mulighet for å legge inn personlig eller forretningsmessige data (e-postadresser, navn, adresser), da avdekkes disse dataene fra brukerens side uttrykkelig på frivillig basis. Bruk av og betaling for alle de tjenestene som tilbys, er - i den grad det er teknisk mulig og rimelig - også tillatt uten å oppgi slike data eller ved å oppgi anonymiserte data eller et pseudonym.

5. Gyldigheten av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av dette Internett-tilbudet, hvorfra det vises til denne siden. Hvis deler av eller enkelte formuleringer i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke fullstendig er i overenstemmelse med gjeldende lover, vil ikke innholdet og gyldigheten av de andre delene av dokumentet bli påvirket av dette.

Påbudt angivelse av publikasjonsdata

Ansvarlig for innhold:

Rental Alliance GmbH
Selskapets forretningsadresse
Achener Weg 60
D-88316 Isny

Tilf: +49 (0) 7562 91389 150
(Reservation and Information)
Faks: +49 (0) 7562 91389 160


Internett: www.mcrent.eu
E-post: reservation(at)mcrent.eu

Momsnr.: DE 813862367
Foretaksregister: HRB 621035
Ulm tingrett

Top