Generelle utleievilkår for bobiler*

1. Generelle utleievilkår for McRent, deres partnere og lisenshavere, gyldighetsområde, kontraktsinnhold, lovvalg

1.1 De følgende standard kontraktsvilkårene for McRent, deres partnere og lisenshavere (i det følgende omtalt som „utleiere“) gjelder utelukkende. Vilkår på tvers av dette eller vilkår fra leietakeren som avviker fra utleierens standard kontraktsvilkår, aksepteres ikke. Utleierens standard kontraktsvilkår gjelder også når utleieren er klar over uoverensstemmende vilkår, eller vilkår fra leietakeren som avviker fra standard kontraktsvilkår, og likevel leier ut bobilen til leietakeren uten forbehold.
1.2 Det som denne kontrakten med utleieren gjelder, er utelukkende leie av bobilen. Utleieren har ingen forpliktelser om reiseytelser og spesielt ikke noen helhet av reiseytelser.
1.3 Mellom utleieren og leietakeren/leietakerne inngås det en leieavtale ved bestilling, og denne leieavtalen omfattes bare av norsk rett. Leietakeren utformer reisen sin selv og tar i bruk bilen på eget ansvar. Leiekontrakten er fastsatt til en avtalt periode.
1.4 Samtlige avtaler mellom utleieren og leietakeren skal inngås skriftlig.

2. Minstealder, kvalifisert fører

2.1 Minstealderen på leietakeren og enhver fører er 21 år. Når det gjelder biler på over 3,5 tonn, er minstealderen 25 år. Både leietakeren og bilføreren må ha hatt førerkort klasse B eller et tilsvarende nasjonalt/internasjonalt førerkort i 2 år – for biler over 3,5 tonn i minst 4 år. Utlevering av bobilen krever at leietaker og/eller førere viser førerkort og en gyldig legitimasjon/pass før overtagelse. Hvis mangel på dette fører til forsinkelse av overtagelse skjer det på leietakers kostnad. Hvis legitimasjon ikke er tilgjengelig hverken ved overtagelse eller innen en fornuftig frist kan utleier trekke seg fra kontrakten. Avbestillings bestemmelsene som beskrives i § 4.2, skal gjelde.
 Utleier eller de offisielle myndighetene i landet kan kreve framleggelse av et internasjonalt førerkort (for ikke EU-borgere).
2.2 Det gjøres oppmerksom på at enkelte av utleierens biler har en totalvekt på over 3,5 tonn, og for å kjøre disse bilene kreves det at bilførerne har et førerkort som gjør at de kan kjøre slike biler. Innehavere av førerkort i klasse B må av sikkerhetshensyn rådføre seg med utleieren når det gjelder den teknisk tillatte totalmassen av bilen som leietakeren har leid. Hvis leietakeren ikke kan fremlegge gyldig førerkort i den aktuelle klassen når bilen skal hentes, anses bobilen som ikke hentet. I dette tilfellet gjelder de aktuelle vilkårene for avbestilling (se 4.2).
2.3 Bilen kan bare kjøres av leietakeren og de førerne som registreres når bilen skal hentes.
2.4 Leietakeren forplikter seg til å registrere og på utleierens forlangende oppgi navn og adresse til alle de førerne som han, også bare av og til, overlater bilen til. Leietakeren må ta ansvaret for hvordan den føreren opptrer som han overlater bilen til, på samme måte som han må ta ansvar for seg selv.

3. Leiepriser og hvordan de beregnes, leieperiode

3.1 Leieprisene beregnes prinsipielt ut fra den til enhver tid gyldige prislisten til utleieren når avtalen inngås. En omtrentlig, på forhånd angitt, minste leieperiode ved bestemte reisetider fremgår også av den prislisten til utleieren som gjelder når avtalen inngås. Likeledes gjelder de prisene i prislisten for den aktuelle sesongen som leieperioden faller i. I forbindelse med leien beregnes det et engangsbeløp for service. Størrelsen på dette fremgår likeledes av den prislisten til utleieren som er gyldig når avtalen inngås.
3.2 De respektive leieprisene inkluderer: I utgangspunktet er alle kilometer inkludert i McRent. Noen kampanjer kan imidlertid medføre begrensning av kjørelengde. Ekstra kjørte kilometer beregnes i henhold til gjeldende prisliste; Forsikringsdekning jevnfør  tysk "Kasko" forsikring som beskrevet i § 12; bilprodusentens mobilitetsgaranti. Sykkelstativene er ikke egnet for elsykkel.
3.3 I leieperioden beregnes dagsprisene etter hver påbegynte 24-timersperiode. Leieperioden begynner når leietakeren henter bobilen på utleiestasjonen og ender når bobilen leveres tilbake til medarbeiderne på leiestasjonen.
3.4 Når bilen leveres tilbake etter den skriftlig avtalte perioden, beregner utleieren prisen per påbegynte time i henhold til den aktuelle prislisten (men maksimalt hele den tilsvarende dagsprisen for hver forsinkede dag). Kostnader som oppstår ved at en påfølgende leietaker eller en annen person retter krav mot utleieren fordi de overtar bilen forsinket som følge av at leietakeren leverer bilen for sent, betales av leietakeren.
3.5 Hvis bilen leveres tilbake før den avtalte leieperioden har utløpt, må hele den avtalte leieprisen betales hvis ikke bilen kan leies ut på annen måte.
3.6 Bobilen utleveres med full tank og må innleveres med full tank. Hvis ikke beregner utleieren diesel i henhold til aktuell prisliste. Drivstoff og driftskostnader i leieperioden betales av leietakeren.
3.7 Enveisleie er bare tillatt etter særskilt avtale.

4. Bestilling og endringer

4.1 Bestillinger er bare forpliktende etter bekreftelse fra utleieren i henhold til punkt 4.2 og gjelder utelukkende for bilgrupper, ikke for biltyper. Dette gjelder også når det i beskrivelsen av bilgruppen for eksempel er angitt en konkret biltype. Utleier forbeholder seg retten til å oppgradere leietaker til et tilsvarende eller bedre kjøretøy.
4.2 Etter at utleieren har gitt en skriftlig bekreftelse på bestillingen, skal det innen 7 dager innbetales et beløp som tilsvarer 30 % av leieprisen, men minst NOK 3.000. Først da er bestillingen forpliktende for begge parter. Hvis leietakeren overskrider denne fristen, er ikke utleieren lenger bundet av bestillingen. Hvis kunden kansellerer den forpliktende bestillingen, skal det betales følgende avbestillingsgebyrer, som skal beregnes fra den første bekreftede bestillingen*:

 • Opptil 50 dager før leieperioden begynner, vil et behandlingsgebyr på NOK 3.000 bli debitert
 • mellom 49 og 15 dager før leien skulle ha begynt, 50 % av leieprisen
 • under 15 dager før leien skulle ha begynt, 80 % av leieprisen
 • på leiedagen eller hvis ikke bilen hentes, 95 % av leieprisen

*Det er opp til leietakeren å bevise at skade ikke har oppstått i det hele tatt eller bare i mindre grad.
Kansellering av bookingen må gjøres skriftlig.

4.3 Den bestillingen som er bekreftet overfor leietakeren, kan endres fra bestillingsdagen og frem til senest 60 dager før den avtalte leieperioden begynner, hvis det på annen måte er ledig kapasitet hos utleieren, og hvis den ønskede nye bestillingen tilsvarer omfanget av den første bestillingen. Endringer er bare mulig i samme år. Senere endringer er ikke mulig. For hver endring må det betales et kostnadsbeløp som beregnes etter den aktuelle prislisten. Det finnes ikke noe rettslig krav om endring av datoene eller kontrakten.

5. Betalingsvilkår, depositum

5.1 Den beregnede, forventede leieprisen som ifølge bestillingsdatoene skal betales, må være innbetalt gebyrfritt senest 40 dager før leien begynner, på en konto tilhørende utleieren som leietakeren får oppgitt.
5.2 Depositumet på 15.000 NOK må deponeres gebyrfritt hos utleieren, senest ved overtakelse av bilen (Mastercard, Visa). Det å betale depositumet med et forhåndsbetalt kredittkort på basis av tilgodehavende eller i kontanter er ikke mulig.
5.3 Ved bestillinger med kort frist (under 40 dager til leiedato) må depositum og leiepris betales umiddelbart.
5.4 Depositumet blir tilbakebetalt av utleieren hvis bilen leveres tilbake i ordentlig stand og etter at sluttavregningen for leieavtalen er beregnet. I tillegg til den prisen som leietakeren har betalt på forhånd og påløpende utgifter, blir depositumet avregnet ved tilbakelevering av bilen.
5.5 Hvis leietakeren blir forsinket med sine betalingsforpliktelser, blir det beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende lovbestemmelser.

6. Overlevering, tilbakelevering

6.1 Før reisen har leietakeren plikt til å delta på en utførlig instruksjon om bilen som foretas av ekspertene hos utleieren på stasjonen der bilen skal overleveres. I den forbindelse settes det opp en overleveringsprotokoll (utsjekking) der bilens tilstand beskrives. Denne skal underskrives av begge parter. Utleieren kan nekte å overlevere bilen til instruksjonene om bilen er gitt. Hvis leietakeren er skyld i at overleveringen blir forsinket, må han betale de kostnadene dette resulterer i.
6.2 Når bilen leveres tilbake, har leietakeren plikt til sammen med medarbeiderne på utleiestasjonen å foreta en avsluttende kontroll av bilen. I den forbindelse skal det settes opp en tilbakeleveringsprotokoll (innsjekking). Denne skal underskrives av utleieren og leietakeren. Skader som ikke er registrert i overleveringsprotokollen, men som konstateres når bilen leveres tilbake, skal betales av leietakeren.
6.3 Overlevering skjer fra mandag til fredag fra 13 – 15, mens tilbakelevering skjer fra mandag til fredag formiddag fra 9 – 11. De tidene som er angitt i leieavtalen, er å anse som avtalt. På lørdager skjer overlevering og tilbakelevering bare etter avtale og mot et beløp som partene avtaler. Overleverings- og tilbakeleveringsdagen blir tilsammen regnet som én dag, med mindre 24 timer overskrides som følge av utleieren.
6.4 Alle bobiler skal leveres rengjort til leietakeren, og denne skal leveres tilbake til igjen i samme rene tilstand. En eventuelt påkrevd etterrengjøring skal betales av leietakeren.

7. Forbudt bruk, omsorgs- og beskyttelsesplikt

7.1 Det er forbudt for leietakeren å bruke bilen til følgende formål:
 Til deltakelse i motorsportsarrangementer og biltester; til transport av lett antennelige, giftige eller på annen måte farlige stoffer; til smugling og andre straffbare handlinger, også når disse kun er straffbare ifølge retten på gjerningsstedet; til fremleie eller næringsmessig persontransport; til annen bruk som går utover den kontraktrelaterte bruken, særlig kjøring i terreng som ikke er forutsett her.
7.2 Bilen skal behandles skånsomt og fagmessig og alltid låses på forsvarlig vis. De retningsgivende forskriftene og tekniske reglene for bruk må følges. Driftstilstanden, særlig olje- og vannivå samt dekktrykk, må overvåkes. Leietakeren forplikter seg til regelmessig å kontrollere om leieobjektet er i trafikksikker stand.
7.3 Alle bobilene er ikke-røyker-biler, og dette betyr da at røyking er forbudt i hele bilen. Det er bare lov å ta med husdyr etter uttrykkelig samtykke fra utleieren. Rengjøringskostnader som oppstår fordi reglene ikke følges, skal betales av leietakeren. Kostnader som oppstår på grunn av utlufting eller for å fjerne røykforurensning, inkludert tapt fortjeneste fordi bilen ikke kan leies ut på en stund, skal likeledes belastes leietakeren.
7.4 Hvis det påvises brudd på reglene i ovenstående punkt 7.1, 7.2 og 7.3, kan utleieren si opp leieforholdet umiddelbart.

8. Opptreden ved ulykker

8.1 Etter en ulykke og etter brann-, tyveri- eller viltskader skal leietakeren straks underrette politiet og utleiestedet (telefonnummer på leiekontrakten), og senest den påfølgende arbeidsdagen etter ulykkesdagen. Motkrav blir ikke akseptert.
8.2 Leietakeren skal skrive en utførlig rapport til utleieren og legge ved en skisse, selv ved ubetydelige skader. Hvis leietakeren lar være – uansett av hvilken grunn – å skrive protokoll, og hvis forsikringsselskapet derfor ikke vil betale for skaden, har leietakeren plikt til å betale for hele skadereparasjonen.
8.3 Ulykkesrapporten må senest være helt ferdigskrevet og underskrevet når bilen leveres tilbake til utleieren. Rapporten må særlig inneholde navn og adresser til de involverte personene og eventuelle vitner samt registreringsnumrene på de involverte bilene.

9. Utenlandsturer

Utenlandsturer i Europa er mulig. Turer til land utenfor Europa trenger forhåndssamtykke fra utleieren. Turer til krigs- og kriseområder er forbudt.

10. Mangler på bobilen

10.1 Krav om skadeserstatning fra leietakeren for mangler som utleieren ikke er ansvarlig for, er utelukket.
10.2 Hvis det oppdages mangler på bobilen eller utstyret etter at leieperioden har begynt, skal leietakeren gi en skriftlig rapport om dette til utleieren når han leverer tilbake bilen. Krav om skadeserstatning på grunn av senere påviste mangler er utelukket, med mindre grunnlaget for kravet er en ikke åpenbar mangel.

11. Reparasjoner, erstatningsbil

11.1 Reparasjoner som er nødvendige for å kunne garantere bilens drifts- og trafikksikkerhet i leieperioden, kan utføres uten videre med tillatelse fra leietakeren opptil en pris på NOK 1.100. Hvis det gjelder større reparasjoner, kreves det samtykke fra utleieren. Reparasjonskostnadene betales av utleieren mot fremvisning av betalingsbilag og utskiftede deler hvis ikke leietakeren betaler for skaden i henhold til punkt 12. Denne regelen gjelder ikke ved dekkskader.
11.2 Hvis en mangel som utleieren har ansvar for, nødvendiggjør en slik reparasjon og hvis ikke leietakeren selv reparerer denne feilen, skal leietakeren straks melde denne mangelen til utleieren og sette en passende frist til reparasjon. Landsspesifikke hendelser (f.eks. infrastruktur) som forsinker reparasjonen, skal ikke belastes utleieren.
11.3 Hvis bobilen blir ødelagt uten at det er leietakerens skyld, eller hvis det forutsees at bruken av bilen hindres uforholdsmessig lenge eller bortfaller, har utleieren rett til innen rimelig tid å stille en likeverdig erstatningsbil til disposisjon for leietakeren. Hvis utleieren stiller en likeverdig bil til disposisjon, kan ikke leietakeren si opp avtalen. Hvis utleieren i dette tilfellet tilbyr en bobil i en lavere prisgruppe og dette godtas av leietakeren, vil utleieren betale leietakeren prisforskjellen i forhold til den leien leietakeren allerede har betalt.
11.4 Hvis bobilen blir ødelagt og det er leietakerens skyld, eller hvis det forutsees at bruken av bilen hindres uforholdsmessig lenge eller bortfaller fordi det er leietakerens skyld, kan utleieren nekte å stille en erstatningsbil til disposisjon. I dette tilfellet kan ikke leietakeren si opp avtalen. Hvis utleieren stiller en erstatningsbil til disposisjon, kan utleieren belaste leietakeren for overføringskostnadene.

12. Leietakerens ansvar, kaskoforsikring

12.1 Utleieren vil frita leietakeren for ansvar i tråd med prinsippene for en kaskoforsikring slik at leietakeren bare betaler egenandel. Ved fullkaskoskader må leietakeren betale en egenandel på 15.000 NOK per skadetilfelle. Den aktuelle egenandelen kan ikke fjernes.
12.2 Ansvarsfritaket i punkt 12.1 bortfaller hvis leietakeren har forårsaket en skade forsettlig eller som følge av grov uaktsomhet.
12.3 I tillegg har leietakeren ansvaret hvis han har skyld i følgende tilfeller:

 • hvis skadene er forårsaket ved at føreren ikke kunne føre bilen på grunn av inntak av legemidler eller alkohol
 • hvis leietakeren eller føreren som leietakeren har overlatt bilen til, stikker av fra ulykkesstedet
 • hvis leietakeren på tvers av forpliktelsene i punkt 8 ikke tilkaller politiet ved en ulykke med mindre pliktbruddet verken har innvirkning på hva som var årsaken til skaden, eller skadens omfang
 • hvis leietakeren bryter andre forpliktelser i punkt 8, med mindre pliktbruddet verken har innvirkning på hva som var årsaken til skaden, eller skadens omfang
 • hvis skadene skyldes noe som etter punkt 7.1 var forbudt bruk
 • hvis skadene skyldes noe som er brudd på en av forpliktelsene i punkt 7.2
 • hvis skadene forårsakes av en uberettiget fører som leietakeren har overlatt bilen til
 • hvis skadene skyldes at det ikke er tatt hensyn til bilens mål (høyde, trafikkskilt 314, bredde trafikkskilt 312 eller de tilsvarende skiltene i andre land)
 • hvis skadene skyldes at det ikke er tatt hensyn til lastebestemmelsene

12.4 For å unngå kostnadsøkning ved fastsettelse av kostnadene ved skaden, kan utleieren ved ulykkesskader, og på forlangende, først presentere leietakeren for mønsterregninger for tilsvarende skader.
12.5 I forbindelse med bruken av bilen har leietakeren ansvar for å betale alle påløpende gebyrer, avgifter, bøter og straffer som utleieren blir avkrevd, med mindre det er utleieren selv som er årsaken til dem. Utleieren forbeholder seg retten til å trekke påløpende gebyrer, avgifter, bøter og straffer på kredittkortet til leietakeren. Ekstra behandlingsgebyrer kommer i tillegg på grunnlag av de fremlagte prislistene hos utleieren.
12.6 Flere leietakere har solidarisk ansvar.

13. Utleierens ansvar, foreldelse

13.1 Utleieren har ubegrenset ansvar for forsett og grov uaktsomhet. For mild uaktsomhet har utleieren bare ansvar som er begrenset til kontraktstypisk og forutsebar skade, hvis det skjer et brudd på en plikt hvis overholdelse er av særlig betydning for å oppnå hensikten med avtalen (kardinalplikt). Denne målestokken for ansvar gjelder også for tilfeller av ytelseshindringer ved inngåelse av avtalen.
13.2 De ovenstående begrensningene i og utelukkelse av ansvar gjelder ikke for krav i henhold til produktansvarsloven og ved skader som fører til død eller skader på legeme, helse og frihet.
13.3 Krav som etter punkt 13.1 ikke er utelukket, men begrenset etter sitt omfang, foreldes etter ett år, med utgangspunkt i slutten av det året da kravet oppstod og kreditoren har fått kjennskap til omstendighetene som kravene har sin årsak i og personen som har skyld i dette, eller måtte ha fått det uten grov uaktsomhet. Med unntak av krav om skadeserstatning som skyldes død, skade på legeme, helse eller frihet, samt slik erstatning i henhold til produktansvarsloven, foreldes krav om skadeserstatning uten hensyn til kjennskap eller grovt uaktsom mangel på kjennskap fra kreditors side etter fem år, med utgangspunkt i slutten på det året da kravet oppstod.
13.4 Det som gjelder, er de standard kontraktsvilkårene og gebyrlistene som ligger fremme på utleiestedet når leieperioden begynner, og som er publisert på Internett.

14. Lagring og videreformidling av personopplysninger

14.1 Leietakeren er klar over at McRent lagrer hans eller hennes personopplysninger.
14.2 McRent kan formidle disse dataene via den sentrale varselringen til tredjepersoner som har en berettiget interesse av dem, hvis opplysningene som ble oppgitt da leieavtalen ble inngått, på vesentlige punkter er uriktige, eller hvis den leide bilen ikke er levert tilbake innen 24 timer etter utløp av den eventuelt forlengede leieperioden, eller hvis leiekravene må gjøres til gjenstand for rettslig inkasso, eller hvis sjekker utstedt av leietakeren ikke blir innløst. I tillegg kan videreformidling av opplysningene skje til alle aktuelle myndigheter med ansvar for å forfølge brudd på ordensbestemmelser og straffbare handlinger hvis leietakeren faktisk har opptrådt uredelig eller hvis det finnes tilstrekkelige holdepunkter til å anta det. Dette skjer for eksempel hvis det er snakk om uriktige opplysninger ved utleie, fremleggelse av falske personopplysninger eller personopplysninger som er meldt tapt, hvis bilen ikke leveres tilbake, hvis ikke det meldes om en teknisk mangel, brudd på trafikkloven o.l.

15. GPS-posisjonering av bilene

Bilene til McRent kan være utstyrt med et GPS posisjoneringssystem.

16. Verneting

For alle tvister som oppstår av eller i forbindelse med leieavtalen om bobilen, avtales verneting for det aktuelle utleiestedet hvis ikke leietakeren har noe generelt verneting innenlands eller hvis den leietakeren som klagen skal gjelde, har flyttet til, eller vanligvis oppholder seg i utlandet, etter at avtalen ble inngått, eller hvis bopel eller vanlig oppholdssted ikke er kjent på tidspunktet for klagen.

Generelle utleievilkår for bobiler

Kjære kunde!

Din avtalepartner er det aktuelle lokale utleiestedet, som også leverer ut bilen. De følgende utleievilkårene skal derfor gjelde (hvis det er enighet om det) fra kontraktinngåelse om bestilling av en bobil med innhold som er avtalt mellom avtalepartnerne og lisenshaveren for Rental Alliance GmbH, altså det aktuelle lokale utleiestedet (i det etterfølgende omtalt som „utleier“), og deg. Du må derfor lese disse kontraktsvilkårene nøye.
(*Bare i oversettelse. Den eneste juridisk bindende versjonen av dette dokument er den tyske.)

Top